Полезно

Околна среда: новите разпоредби относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване ще стимулират ефективното използване на ресурсите

13/08/2012 влизат в сила усъвършенствани разпоредби относно събирането и третирането на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО).